Saturday, July 11, 2009

An mga Para-Lagaylay

Sarabáy-sabay, riribáy-ribay
mga darágang harampáng, taraytáy
panatà an buhay sa pagbayle nin lagayláy

Mga tabáy, sara-sarabláy
sarabáy sa pagsaysáy kan si pagkadukáy
ni Sta. Elena kan krús ni Hesus na nagbaraybasáy

Mga habáyan, tara-tarabyón
pagpoón kan banggíng balanákon, maliwanágon
an bulan, ipigrorokyáw saimóng lalawgón

Saradít na mga bitís, swelas kiri-kiriskís
gobing kan mga paraduyág, panampáran, respondes parádis
sa ikawalóng beses, boses kan Elena oróg na pinakamahamís

Ritrato gikan sa Flickr

No comments:

Post a Comment